6 Mart 2011 Pazar

Using “some”, “any”, “a few”, “a little”, “many”, “much” before nouns

İsimlerden önce "some" (biraz,birkaç), "any" (herhangi bir, hiç), "a few" (birkaç), "a little" (biraz), "many" (sayılabilir çok), "much" (sayılamayan çok) kelimelerinin kullanılması

How much? Ne kadar? How many? Kaç tane?

Herhangi bir şeyin kaç tane, ne kadar olduğunu anlamak için, soru cümlelerinde kullanılır.

We use how many with plural countable nouns: How many’ sayılabilen çoğul isimlerin geçtiği soru kalıplarında kullanılır
How many newspapers do you read every day? Her gün kaç gazete okursunuz?
How many Euros have you got? Kaç Euronuz var?

We use how much with uncountable nouns:How much’ sayılamayan isimlerin geçtiği soru kalıplarında kullanılır.

How much paper is in the printer?Yazıcıda ne kadar kağıt var?

How much money have you got? Ne kadar paranız var?

Some / Bir miktar, birkaç Any/ Herhangi bir, hiçbir

Some hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle soru cümleleri ile olumlu cümlelerde kullanılır. Sayılabilen isimlerde birkaç, sayılamayan isimlerde biraz anlamındadır

There are (vardır) some (Birkaç )

People insan, cups fincan, books kitap, newspapers gazete, chairs sandalye, shoes ayakkabı
Euros
Euro.

There is (vardır) some (Biraz)

money para, traffic trafik, paper kağıt, time zaman,coffee kahve, food Yiyecek

Any” ifadesi çoğul sayılabilir isimlerle birlikte, negatif cümlelerde kullanılabilir.

I don't read any books Hiç kitap okumam
I don't want any coffee Hiç kahve istemem.

Bir teklife ya da nazik bir ricaya yanıtın “evet” olacağı beklenen durumlarda, “some” kullanarak soru sorabilirsiniz

Can I have some books, please? Birkaç kitap alabilir miyim?

Would you like some coffee? Biraz kahve ister misiniz?

A few, A little

A few sayılabilir isimlerle birkaç anlamında, a little ise sayılamayan isimlerle biraz anlamında kullanılır.

There are a few ......

People insan, cups fincan, books kitap, newspapers gazete, chairs sandalye, shoes ayakkabı
Euros Euro

There is a little ......

money para, traffic trafik, paper kağıt, time zaman,coffee kahve, food Yiyecek

I meet a few people every day = Her gün birkaç insanla karşılarım

I only have a few Euros = Sadece birkaç Eurom var.

There is a little paper in the printer = Yazıcıda biraz kağıt vardır.
I only have a little money = Sadece biraz param var

Many, Much

Many sayılabilen isimlerle soru,olumsuz ve olumlu cümlelerde çok anlamında,
Much ise sayılamayan isimlerle soru ve olumsuz cümlelerde çok anlamında kullanılır


There aren't many......

People insan, cups fincan, books kitap, newspapers gazete, chairs sandalye, shoes ayakkabı
Euros Euro

There isn't much......

money
para, traffic trafik, paper kağıt, time zaman,coffee kahve, food Yiyecek

I don't read many books Çok kitap okumam
Are there many books?
Çok kitap var mı?
Aren't there many books? Fazla kitap yok mu?

I don't drink much coffee
Çok kahve içmem
Do you need much coffee?
Fazla kahveye ihtiyacınız var mı?
Don't you need much coffee? Fazla kahveye ihtiyacınız yok mu